Звіт за 2021 рік

Скорочене найменування (за наявності):
Повне найменування згідно з реєстраційними документами:
Код за ЄДРПОУ:
Поточний звітний період
Попередній звітний період
Фінансові звіти та примітки, що входять до звіту
Підписанти фінансової звітності
Керівник
Посада:Генеральний директор
Прізвище, ім’я, по батькові:Торопіна Н. Є.
 
Бухгалтер
Посада:Головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батьковіКузюра Ю. Б.

[104000-2] Звіт незалежного аудитора

Поточний звітний період
Звіт незалежного аудитора
Інформація про аудиторський звіт
Найменування суб'єкта аудиторської діяльності
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-МЕНЕДЖЕР"
Код ЄДРПОУ суб'єкта аудиторської діяльності
40949336
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
4689
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
Розділ 3 Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності
Вебсторінка суб'єкта аудиторської діяльності
auditmanager.com.ua
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг суб'єкта аудиторської діяльності
№ 339/3 від 23.02.2017
Номер та дата договору на проведення аудиту
№ 15-01/12/21 ВІД 15.12.2021
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
2021 РІК
Дата початку та дата закінчення аудиту
Дата початку: 15.12.2021. Дата закінчення: 20.02.2022.
Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності
30000,00 грн.
Зміст аудиторського звіту
Назва аудиторського звіту
Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ BIДIOBIДАЛЬHICTЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СВОП" станом на 31 грудня 2021 року
Належний адресат
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Учасникам та Керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СВОП"
Параграфи аудиторського звіту
Параграф 1
І. Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Параграф 2
Думка із застереженням Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СВОП» (код ЄДРПОУ 32523934, основний вид діяльності за КВЕД 66.30 управління фондами), (надалі - «Товариство»), що включає: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2021 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал за 2021 рік та Примітки до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СВОП», що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2021 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – «МСФЗ»).
Параграф 3
Основа для думки із застереженням Резервний фонд Товариства станом на 31.12.2021 р. сформований частково у розмірі 23 тис. грн., що складає 0,3285% від суми статутного капіталу. Згідно п. 2 ст. 63 Закону «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 № 5080-VI, компанії з управління активами створюють резервний фонд у розмірі, визначеному установчими документами, але не меншому як 25 відсотків статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду визначається установчими документами компанії з управління активами, але не може бути меншим 5 відсотків суми чистого прибутку, вимоги щодо розміру та зберігання резервного фонду Товариства визначаються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «НКЦПФР»). Таким чином, виходячи з величини статутного капіталу, Товариство повинно сформувати резервний фонд в сумі не менш як 1750 тис. грн. За підсумками 2019 року Товариство отримало нерозподілений прибуток у розмірі 7 тис. грн. проте, управлінським персоналом відрахувань до резервного фонду Товариства не проведено. Станом на 31.12.2020 розмір резервного фонду становить 0 тис. грн. За підсумками 2020 року Товариство отримало нерозподілений прибуток у розмірі 11 тис. грн. проте, управлінським персоналом прийнято рішення направити кошти резервного фонду на покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків минулих років (рішення загальних зборів учасників Товариства від 07.06.2021 № 6/1). Станом на 31.12.2021 розмір резервного фонду становить 0 тис. грн. Про це ми також пишемо у параграфі «Відповідальність резервного фонду установчим документам» На нашу думку, вплив на фінансову звітність зазначеного порушення щодо формування резервного фонду є суттєвим, проте не всеохоплюючим. Довгострокові фінансові інвестиції які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств ( частка 50% в корпоративних правах ТОВ «КУА «АЙ К’Ю-ТЕХНОЛОДЖІ») станом на 31.12.2021 р. обліковуються за вартістю 6016 тис. грн. Фінансові інвестиції відображено в обліку за справедливою вартістю, яку керівний персонал Товариства визнав рівною балансовій вартості зазначених інвестицій станом на 01.01.2021р. Попри визнання зазначених корпоративних прав активом, що обліковується за методом участі в капіталі, фактично переоцінка зазначеної фінансової інвестиції не відбувалася. Вартість чистих активів ТОВ «КУА «АЙ К’Ю-ТЕХНОЛОДЖІ», згідно фінансової звітності станом на 31.12.2020 р. складала 12722 тис. грн., відповідно частка Товариства в чистих активах складала 6361 тис. грн. Виходячи з цього, у 2021 році, після публікації та підтвердженої аудитором фінансової звітності ТОВ «КУА «АЙ К’Ю-ТЕХНОЛОДЖІ» за 2020 рік, зазначену частку в корпоративних правах слід було дооцінити на 345 тис. грн. На нашу думку, вплив на фінансову звітність зазначеного викривлення щодо оцінки фінансових інвестицій є суттєвим, проте не всеохоплюючим. Також, зазначаємо, що рішення не проводити переоцінку довгострокових фінансових інвестицій, а саме: - інвестиційних сертифікатів ЗНВПІФ «ПРОЕКТНЕ ІНВЕСТУВАННЯ» балансовою вартістю 510 тис. грн., прийнято керівним персоналом Товариства з використанням показників фінансової звітності зазначених у цьому параграфі суб’єктів господарської діяльності, тобто, даних 3-го рівня ієрархії. Здійснені оцінки є чутливими до зміни закритих вхідних даних та якості цих даних. Ми не мали змоги отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі для оцінки того, чи у прийнятний спосіб визначено справедливу вартість зазначених інвестицій. На нашу думку, можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень щодо справедливої вартості зазначених інвестицій, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі - «МСА»), прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України від 08.06.2018 № 361 для застосування до завдань, виконання яких буде здійснюватися після 01.07.2018 р. та у відповідності до рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в тому числі «Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» від 22.07.2021 р. №555, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.09.2021 р. за №1176/36798 (зі змінами). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СВОП» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (надалі – «Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.
Параграф 4
Ключові питання аудиту Ключові питання аудиту — це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що ключові питання аудиту, про які необхідно повідомити в нашому Звіті, відсутні.
Параграф 5
Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності Припущення про безперервність діяльності розглядається аудитором у відповідності до МСА 570 «Безперервність діяльності» як таке, що Товариство продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припиняти її. Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності. Управлінський персонал Товариства планує вживання заходів для покращення показників діяльності та подальшого розвитку Товариства. Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на те, що в Україні існує невпевненість щодо можливого майбутнього напрямку внутрішньої економічної політики, нормативно-правової бази та розвитку політичної ситуації. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства. Несприятливе зовнішнє середовище зумовлено світовою кризою у зв’язку зі спалахом захворювання COVID-19, що призвів до введення карантину та різного типу обмежень пересування на території багатьох країн, включаючи найпотужніші економіки світу. Це у свою чергу призвело до скорочення активності у певних секторах економіки (особливо у сфері надання послуг), знизило попит на певні товари та послуги та збільшило ризики сповільнення економічного зростання та рецесії у ключових економіках світу зі всіма негативними наслідками. Крім того звертаємо увагу, в примітках Товариства де розкрито інформацію про оцінку управлінським персоналом впливу пандемії COVID-19 на знецінення активів Товариства, його доходи від реалізації, здатність генерувати достатній грошовий потік для своєчасного погашення зобов’язань, та можливість продовжувати свою діяльність в осяжному майбутньому. Кінцевий вплив COVID-19 буде залежати від майбутніх подій, включаючи, серед іншого, від кінцевого географічного поширення та тяжкості вірусу, розробки ефективних методів лікування, тривалості спалаху, дій, які вживають урядові органи, замовники, постачальники та інші треті сторони, наявності робочої сили, термінів та ступеню відновлення нормальних економічних та операційних умов. На дату випуску цієї фінансової звітності, вплив COVID-19 на діяльність Товариства не був суттєвим. Зібрані докази та аналіз діяльності Товариства не дають нам достатніх підстав сумніватись в здатності Товариства безперервно продовжувати свою діяльність. Передбачити масштаби впливу ризиків на майбутнє діяльності Товариства на даний момент з достатньою достовірністю неможливо.
Параграф 6
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, а також доречності використання управлінським персоналом Замовника припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та відповідності розкриття питань, що стосуються безперервності діяльності. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом складання фінансової звітності Товариства.
Параграф 7
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: • Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; • Отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; • Оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; • Доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім, майбутні події або умови можуть примусити Товариства припинити свою діяльність на безперервній основі; • Оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.
Параграф 8
Інша інформація Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація є інформацією, яка міститься у Звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2021 рік, у Поясненнях управлінського персоналу, у Положеннях Товариства. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. Ми можемо зазначити про адекватність системи бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю та систем управління ризиками в Товариства.
Параграф 9
II. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів Цей розділ складений з урахуванням Вимог, встановлених рішенням НКЦФР від 22.07.2021р. №555 «Вимоги до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку»
Параграф 10
Основні відомості про компанію з управління активами (КУА) Повне найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СВОП»; Код за ЄДРПОУ- 32523934; Види діяльності за КВЕД: - 66.30 Управління фондами (основний); - 66.11 Управління фінансовими ринками; - 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення. Отримана ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів видана рішенням НКЦФР №784 від 09.06.2015р., строк дії ліцензії – з 02.07.2015 р. необмежений. Місцезнаходження : 03124, м. Київ, Бульвар Вацлава Гавела, буд. 8; Перелік інституційних інвесторів, активи яких перебувають в управлінні Товаристві: 1) Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Приватні інвестиції» (код за ЄДРІСІ 233297); 2) Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Проектне інвестування» (код за ЄДРІСІ 233296).
Параграф 11
Думка/висновок аудитора щодо повного розкриття юридичною особою (заявником або учасником капіталу та організованих товарних ринків) інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності станом на дату аудиту, відповідно до вимог, Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року №163, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за №768/36390: Станом на 31.12.2021 учасниками Товариства є Леонов Дмитро Анатолійович (99,99%) і Приватне акціонерне товариство «Юридична компанія «АРСЕНАЛ» (0,01%). Кінцевим бенефіціаром (контролером) Товариства є фізична особа – резидент Леонов Д.А., із загальним відсотком володіння 99,99%. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство не дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог Положення про форму та зміст структуру власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року №163, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за №768/36390. Інформація про те, чи є суб’єкт господарювання: - контролером/учасником небанківської фінансової групи; - підприємством, що становить суспільний інтерес. ТОВ «КУА «СВОП» входить до складу та є учасником небанківської фінансової групи з контролером Леоновим Д.А., рішення НКЦФР від 21.01.2021 №30 ( за результатами розгляду документів поданих контролером небанківської фінансової групи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про визнання небанківської фінансової групи, відповідно до Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 26.03.2013 №431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2013 за №618/23150(зі змінами). Товариство не відноситься до підприємств, що становлять суспільний інтерес.
Параграф 12
Інформація про наявність у суб’єкта господарювання материнських/дочірніх компаній із зазначенням найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження (у разі наявності): ТОВ «КУА «СВОП» не має материнських/дочірніх компаній.
Параграф 13
Думка/висновок аудитора щодо правильності розрахунку пруденційних показників, встановлених нормативно-правовим актом НКЦФР для відповідного виду діяльності, за звітній період (перший квартал, перше півріччя, дев’ять місяців та рік). Порядок розрахунку обов’язкових до виконання пруденційних нормативів та порядок нагляду Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) за їх дотриманням юридичними особами, що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - компаніями з управління активами та особами, які провадять діяльність з управління пенсійними активами, встановлює Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, яке затверджене Рішенням НКЦПФР від 01.10.2015 № 1597 (із змінами та доповненнями). Система управління ризиками Товариства створена та протягом 2021 року функціонувала на підставі редакції Положення про організацію системи управління ризиками, затвердженого рішенням Загальних зборів учасників від 25.12.2014 р. №12/1. Для забезпечення функціонування системи призначена відповідальна особа. Відповідно до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням НКЦФР від 01.10.2015 р. №1597, здійснено аналіз, з використання інформації наданої управлінським персоналом, результатів пруденційних показників діяльності Товариства. При цьому для підтвердження прибутку поточного року нами застосовано МСА 805 «Особливості положення щодо аудитів окремих фінансових звітів та окремих елементів, рахунків або статей фінансового звіту». Встановлено: Дата, станом на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів Розрахунок Нормативне значення 31.03.21. 30.06.21 30.09.21 31.12.21 Розмір власних коштів, грн - ≥3,5 млн. грн 3525365,82 3620125,58 3620125,58 3620125,58 Норматив достатності власних коштів власні кошти/фіксовані витрати * 0,25 ≥1 52,4884 53,8993 53,8993 53,8993 Коефіцієнт покриття операційного ризику власні кошти/величина операційного ризику ≥1 105,2921 108,1223 108,1223 108,1223 Коефіцієнт фінансової стійкості власний капітал/активи ≥0,5 0,9972 0,9971 0,9995 0,9996 Розмір власних коштів Товариства за звітній період (перший квартал, перше півріччя, дев’ять місяців та рік) відповідає вимогам щодо мінімального розміру власних коштів – не менше 50% мінімального розміру статутного капіталу ( не менше 3,5 млн. грн.), встановленого законодавством для зазначеного виду професійної діяльності фонду. Норматив достатності власних коштів Товариства відповідає нормативному значенню, яке має бути не менше 1. Коефіцієнт покриття операційного ризику за звітній період відповідає нормативному значенню, яке має бути не менше 1. Коефіцієнт фінансової стійкості Товариства за звітній період відповідає нормативному значенню, яке має бути не менше 0,5. На нашу думку, ТОВ «КУА «СВОП» вірно проведено розрахунок пруденційних показників відповідно до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням НКЦФР від 01.10.2015 р. № 1597.
Параграф 14
Відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства України ТОВ «КУА «СВОП» зареєстроване Солом’янською районною у м. Києві державною адміністрацією 03.06.2005 р. реєстраційний номер № 1 073 105 0002 004384, ЄДРПОУ 32523934, шляхом перетворення Приватного підприємства «СВОП» на підставі рішення Учасника (Протокол від 27.05.2005 №1). На момент створення Товариства Статутний капітал був затверджений у розмірі 3317500 (три мільйони триста сімдесят тисяч п’ятсот) гривень. Учасник Товариства Леонов Дмитро Анатолійович, ідентифікаційний №2498310130, частка якого дорівнювала 100%, сплатив свою частку у статутному капіталі своєчасно, в повну обсязі. Станом на 31.12.2021 р. статутний капітал Товариства складає 7000 тис. грн., у редакції Статуту, яка затверджена Загальними зборами учасників, які відбулися 24.05.2019 р. (Протокол від 24.05.2019 №5/1), та зареєстрована Солом’янською районною у м. Києві державною адміністрацією 20.03.2015 р. за № 10731050017004384. Розмір капіталу серед учасників розподіляється наступним чином: Частка учасника Леонова Дмитра Анатолійовича становить 6999,3 тис. грн., що складає 99,99% статутного капіталу Товариства. Частка учасника ПрАТ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» (ЄДРПОУ 23710974) становить 0,7 тис. грн., що складає 0,01% статутного капіталу Товариства. Учасниками Товариства статутний капітал сформований грошовими коштами у відповідності до вимог чинного законодавства та затвердженими статутними документами. На думку аудитора статутний капітал Товар сформовано грошовими коштами на 100 відсотків у відповідності із вимогами чинного законодавства та затвердженими документами. Станом на 31.12.2021 р. діє редакція Статуту, зареєстрована Солом'янською районною у м. Києві державною адміністрацією 24.05.2019 р. Статутний капітал Товариства зареєстрований в сумі 7000000 (сім мільйонів) гривень. Згідно даним фінансової звітності станом на 31.12.2020 р. статутний капітал становить 7000 тис. грн., власний капітал складає 10146 тис. грн. Статутний капітал Товариства згідно Статуту в редакції, затверджено Загальними Зборами учасників від 24.05.2019 № 5/1, складає 7000000 грн. В ході аудиту встановлено, що Статутний капітал ТОВ «КУА «СВОП» станом на 31.12.2021 р. сплачений повністю грошовими коштами в сумі 7000000 грн. Вимоги Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), які затвердженні рішенням НКЦПФР від 23.07.2013р. №1281 (із змінами, внесеними згідно з рішенням НКЦПФР №1288 від 30.09.2014 р. та рішенням НКЦПФР №11 від 12.01.2016 р.), щодо розміру статутного капіталу компанії з управління активами (не менше ніж 7 000 тис. грн.) виконуються. Власний капітал Товариства згідно фінансової звітності станом на 31.12.2021 р. становить 10209 тис. грн. Розмір власного капіталу відповідає вимогам ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку, які затвердженні рішенням НКЦПФР від 23.07.2013 №1281 (зі змінами, внесеними рішенням НКЦПФР від 30.09.2014 № 1288 та рішенням НКЦПФР від 12.01.2016 №11). Складові власного капіталу станом на 31.12.2021 р.: Зареєстрований (пайовий) капітал: 7000 тис. грн. Резервний капітал: 23 тис. грн. Нерозподілений прибуток: 3186 тис. грн.
Параграф 15
Відповідність резервного фонду установчим документам Згідно п. 2 ст. 63 Закону «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 № 5080-VI, та п. 2 розділу VI Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затвердженого рішенням НКЦФР від 06.08.2013 № 1414 компанії з управління активами створюють резервний фонд у розмірі, визначеному установчими документами, але не меншому як 25 відсотків статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду визначається установчими документами компанії з управління активами, але не може бути меншим 5 відсотків суми чистого прибутку, вимоги щодо розміру та зберігання резервного фонду Товариства визначаються нормативно-правовими актами НКЦПФР. Таким чином, виходячи з величини статутного капіталу, Товариство повинно сформувати резервний фонд в сумі не менш як 1750 тис. грн. За підсумками 2019 року Товариство отримало нерозподілений прибуток у розмірі 7 304,69 грн., проте управлінським персоналом відрахування до резервного фонду Товариства не проведено. Станом на 31.12.2020 р. розмір резервного фонду становить 0 тис. грн. За підсумками 2020 року Товариство отримало нерозподілений прибуток у розмірі 10 731,85 грн., частину якого в сумі 536,59 грн. (5% від розміру нерозподіленого прибутку) вирішено направити на формування резервного фонду відповідно до п.7.9 Статуту Товариства (Протокольне рішення Загальних зборів учасників Товариства від 07.06.2021 №6/1). Проте за третім питанням рішення Загальних Зборів учасників Товариства, вирішено направити кошти резервного фонду в розмірі 536,59 грн. на покриття витрат пов’язаних з відшкодуванням збитків минулих років відповідно до пункту 7.13 Статуту Товариства та абзацу четвертому пункту 2 розділу VI Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затвердженого рішенням НКЦФР від 06.08.2013 №1414 (із змінами). Станом на 31.12.2021 р. розмір резервного фонду становить 0 тис. грн. Про це ми також пишемо у параграфі «Основа для думки із застереженням» цього звіту.
Параграф 16
Відповідність стану корпоративного управління частині третій статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» Формування складу органів корпоративного управління Товариства здійснюється відповідно до Статуту в редакції, затвердженій протоколом Загальних зборів учасників Товариства від 24.05.2019 № 5/1. Протягом 2021 року управління Товариством здійснювали: • Загальні збори учасників Товариства; • Дирекція Товариства (Генеральний Директор). Порядок формування та кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає Статуту Товариства. Зміни посадових осіб органів корпоративного управління Товариства, в тому числі Генерального директора, протягом звітного року не відбувалось. На нашу думку, система корпоративного управління Товариства відповідає вимогам діючого законодавства і вимогам Статуту Товариства.
Параграф 17
Інформація про пов’язаних осіб Товариства Протягом 2021 року до пов’язаних осіб Товариства належали: Леонов Дмитро Анатолійович - учасник 99,9% ПрАТ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» (ЄДРПОУ 23710974) – учасник 0,1% Торопіна Наталія Євгенівна – керівник ТОВ «КУА «СВОП». ТОВ «КУА «АЙ К'Ю-ТЕХНОЛОДЖІ» (ЄДРПОУ 32658026) – участь Товариства у статутному капіталі якого 50%. Ми отримали розуміння характеру та обсягу відносин з пов’язаними особами. Така отримана інформація не була суттєвою. Ми отримали доказів, що вся необхідна інформація про відносини з пов’язаними особами включена до приміток звітності. Протягом звітного періоду операцій з пов’язаними сторонами, що виходили б за межі звичайної діяльності, не відбувалися. Сума, короткострокових виплат керівництву, до якого належать керівник та головний бухгалтер, за 2021 рік складає 82 тис. грн. (витрати на оплату праці).
Параграф 18
Наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю), необхідної для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки Під час планування і виконання аудиторських процедур ми провели ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства для визначення їх впливу на повноту та відповідність фінансової звітності Товариства шляхом розгляду заходів внутрішнього контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства, відповідно, ми не помітили суттєвих проблем, пов’язаних з ідентифікацією та оцінкою ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства, які потребують розкриття в даному аудиторському висновку. В Товаристві здійснюється внутрішній аудит. Для проведення внутрішнього аудиту (контролю) в Товаристві створена служба внутрішнього аудиту (контролю) та призначена відповідальна особа. Внутрішній аудит здійснюється згідно з Положенням про службу внутрішнього аудиту (контролю), затвердженого протоколом Загальних зборів Учасників Товариства №12/2 від 25.12.2012 (із змінами, затвердженими протоколом Загальних Зборів Учасників Товариства №6/4 від 27.06.2014р.), розробленим у відповідності із вимогами рішення НКЦПФР №996 від 19.07.2012р. «Про затвердження Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку» (із змінами). Внутрішнім аудитором підготовлено Звіт за результатами проведення внутрішнього аудиту (контролю) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СВОП» за 2021 рік. На нашу думку, процедури внутрішнього аудиту відповідають нормативно-правовим актам НКЦПФР.
Параграф 19
Дотримання вимог нормативно-правових актів комісії з цінних паперів та фондового ринку, що регулюють порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами, які здійснюють управління активами інституційних інвесторів (ІСІ) та/або недержавних пенсійних фондів (НПФ) Складання та розкриття інформації компаніями з управління активами, які здійснюють управління активами інституційних інвесторів, регулюється рішенням НКЦФР №1343 від 02.10.2012р. «Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (зі змінами) та рішенням НКЦПФР від 01.10.2015р. №1597 «Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками» (зі змінами). Нами не виявлено невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією про діяльність Товариства, що розкривається та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Параграф 20
Події після дати балансу Після дати балансу жодних значних подій, які могли б вплинути на здатність Товариства продовжувати свою безперервну діяльність, або таких, що вимагали б коригування показників фінансової звітності, не сталося.
Параграф 21
Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», нами були виконані процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Нами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників Товариства, які на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Нами виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отримали розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. Ми не отримали доказів існування обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.
Параграф 22
Інші елементи Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору на проведення аудиту фінансової звітності Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору на проведення аудиту фінансової звітності наведено в Таблиці Таблиця Показник Значення Повне найменування ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АУДИТ-МЕНЕДЖЕР” Код за ЄДРПОУ 40949336 Місцезнаходження: 03038, м. Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ПРОТАСІВ ЯР, будинок 2, корпус ЛІТ. Д, офіс 11 Державна реєстрація: 03038, м. Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ПРОТАСІВ ЯР, будинок 2, корпус ЛІТ. Д, офіс 11 Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги № 4689, рішенням Аудиторської палати України від 01.12.2016 № 334/3 Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит» № 4689 Дата та номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг АПУ від 23.02.2017 № 339/3 Директор Бабій Андрій Юрійович, сертифікат аудитора №006153, виданий рішенням Аудиторської палати України від 30.06.2006 №165, подовжений рішенням Аудиторської палати України від 26.05.2016 №325/2 чинний до 30.06.2021р. Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 102350. Дата призначення (обрання): 30.11.2020. Інформація про аудитора, який проводив перевірку (ключовий партнер завдання з аудиту) Бабій Андрій Юрійович, сертифікат аудитора №006153, виданий рішенням Аудиторської палати України від 30.06.2006 №165, подовжений рішенням Аудиторської палати України від 26.05.2016 №325/2 чинний до 30.06.2021р. Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 102350 Контактний телефон +380972384304 Дата та номер договору на проведення аудиту фінансової звітності Договір від 15.12.2021 № 15-01/12/21 Дата початку проведення аудиту 15.12.2021 р. Дата закінчення проведення аудиту 20.02.2022 р.
Параграф 23
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АУДИТ-МЕНЕДЖЕР” що діє на підставі свідоцтва про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 4689, виданого рішенням Аудиторської палати України від 01.12.2016 № 334/3, свідоцтво АПУ про відповідність системи контролю якості (номер бланк № 0676, рішення АПУ від 23.02.2017 № 339/3), провело аудит річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СВОП» (код ЄДРПОУ 32523934), яка включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2021 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал за 2021 рік та Примітки до фінансової звітності за 2021 рік.
Підписи, дата та адреси
ПІБ ключового партнера з аудиту
Бабій Андрій Юрійович
Найменування суб`єкта аудиторської діяльності
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-МЕНЕДЖЕР"
Дата аудиторського звіту
2022-02-20
Місцезнаходження суб`єкта аудиторської діяльності
Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОТАСІВ ЯР, будинок 2, корпус ЛІТ. Д, офіс 11

[110000] Загальна інформація про фінансову звітність

Поточний звітний період
Розкриття загальної інформації про фінансову звітність
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства, за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції, чинній на 01 січня 2021 року, які офіційно оприлюднені на вебсайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, - Міністерства фінансів України. Ця фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2021 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме – доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. При підготовці фінансової звітності також враховані вимоги національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.
Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СВОП"
Ідентифікаційний код юридичної особи
32523934
Сайт компанії
http://iq-group.kiev.ua/user_svop.php
Опис характеру фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі припущення, що Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. Товариством виконуються вимоги Цивільного кодексу України, а також нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо мінімального розміру статутного капіталу, розміру власного капіталу та пруденційних показників діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести у випадку, якби Товариство не могло продовжувати подальше здійснення фінансово-господарської діяльності. Ця фінансова звітність подається в національній валюті України - гривні. Ця валюта є функціональною валютою Товариства (валюта первинного економічного середовища, в умовах якого працює Товариство). Всі значення наведені з округленням до найближчої тисячі, якщо не зазначено інше. Ця фінансова звітність є фінансовою звітністю загального призначення.
Дата кінця звітного періоду
2021-12-31
Період, який охоплюється фінансовою звітністю
Рік, що закінчується 31 грудня 2021 року
Опис валюти подання
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня
Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності
Звітність складено у тисячах гривень, округлених до цілих.

[210000] Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні

Поточний звітний періодПопередній звітний період
Звіт про фінансовий стан
Активи
Непоточні активи
Інвестиції, облік яких ведеться за методом участі в капіталі
6,016
6,015
Інші непоточні фінансові активи
3,770
3,497
Загальна сума непоточних активів
9,786
9,512
Поточні активи
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість
386
836
Грошові кошти та їх еквіваленти
41
1
Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам
427
837
Загальна сума поточних активів
427
837
Загальна сума активів
10,213
10,349
Власний капітал та зобов'язання
Власний капітал
Статутний капітал
7,000
7,000
Нерозподілений прибуток
3,186
3,123
Інші резерви
23
23
Загальна сума власного капіталу, що відноситься до власників материнського підприємства
10,209
10,146
Загальна сума власного капіталу
10,209
10,146
Зобов'язання
Поточні зобов'язання
Поточні забезпечення
Поточні забезпечення на винагороди працівникам
3
3
Загальна сума поточних забезпечень
3
3
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість
1
Інші поточні фінансові зобов'язання
200
Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу
4
203
Загальна сума поточних зобов'язань
4
203
Загальна сума зобов'язань
4
203
Загальна сума власного капіталу та зобов'язань
10,213
10,349

[310000] Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат

Поточний звітний періодПопередній звітний період
За наростаючим підсумком із початку року до дати звітностіЗа наростаючим підсумком із початку року до дати звітності
Прибуток (збиток)
Дохід від звичайної діяльності
509
312
Собівартість реалізації
72
62
Валовий прибуток
437
250
Адміністративні витрати
272
209
Інша витрата
(30)
30
Інші прибутки (збитки)
(132)
Прибуток (збиток) від операційної діяльності
63
11
Прибуток (збиток) до оподаткування
63
11
Прибуток (збиток) від діяльності, що триває
63
11
Прибуток (збиток)
63
11

[510000] Звіт про рух грошових коштів, прямий метод

Поточний звітний періодПопередній звітний період
Звіт про рух грошових коштів
Грошові потоки від (для) операційної діяльності
Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності
Надходження від продажу товарів та надання послуг
1,009
158
Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності
Виплати постачальникам за товари та послуги
802
135
Виплати працівникам та виплати від їх імені
119
94
Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю
48
38
Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності
40
(109)
Інші надходження (вибуття) грошових коштів
110
Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності)
40
1
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу
40
1
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
40
1
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
1
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
41
1

[610000] Звіт про зміни у власному капіталі

Поточний звітний період
Власний капітал Власний капітал
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства
Статутний капітал Інші резерви Нерозподілений прибуток
Резервний капітал
Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді
Раніше представлені Раніше представлені Раніше представлені Раніше представлені
Звіт про зміни у капіталі
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду
7,000
7,000
23
23
3,123
3,123
10,146
10,146
Зміни у власному капіталі
Сукупний дохід
Прибуток (збиток)
63
63
63
63
Сукупний дохід
63
63
63
63
Збільшення (зменшення) власного капіталу
63
63
63
63
Власний капітал на кінець періоду
7,000
7,000
23
23
3,186
3,186
10,209
10,209

Попередній звітний період
Власний капітал Власний капітал
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства
Статутний капітал Інші резерви Нерозподілений прибуток
Резервний капітал
Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді
Раніше представлені Раніше представлені Раніше представлені Раніше представлені
Звіт про зміни у капіталі
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду
7,000
7,000
23
23
3,112
3,112
10,135
10,135
Зміни у власному капіталі
Сукупний дохід
Прибуток (збиток)
11
11
11
11
Сукупний дохід
11
11
11
11
Збільшення (зменшення) власного капіталу
11
11
11
11
Власний капітал на кінець періоду
7,000
7,000
23
23
3,123
3,123
10,146
10,146

[800100] Примітки - Підкласифікації активів, зобов'язань та власного капіталу

Поточний звітний періодПопередній звітний період
Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу
Інвестиції, облік яких ведеться за методом участі в капіталі
Інвестиції в асоційовані підприємства, облік яких ведеться за методом участі у капіталі
6,016
6,015
Загальна сума інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі
6,016
6,015
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість
Поточна торговельна дебіторська заборгованість
386
836
Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості
386
836
Категорії непоточних фінансових активів
Непоточні фінансові активи за справедливою вартістю, що відображаються через прибуток або збиток
Непоточні фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, обов'язково оцінені за справедливою вартістю
3,770
3,497
Загальна сума непоточних фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збиток
3,770
3,497
Загальна сума непоточних фінансових активів
3,770
3,497
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти
Залишки на рахунках в банках
41
1
Загальна сума грошових коштів
41
1
Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів
41
1
Класи інших забезпечень
Інше забезпечення
Інші поточні забезпечення
3
3
Загальна сума інших забезпечень
3
3
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість
Поточна торговельна кредиторська заборгованість
1
Інша поточна кредиторська заборгованість
200
Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості
1
200
Інші резерви
Резервний капітал
23
23
Загальна сума інших резервів
23
23
Чисті активи (зобов'язання)
Активи
10,213
10,349
Зобов'язання
4
203
Чисті активи (зобов'язання)
10,209
10,146
Чисті поточні активи (зобов'язання)
Поточні активи
427
837
Поточні зобов'язання
4
203
Чисті поточні активи (зобов'язання)
423
634
Активи за вирахуванням поточних зобов'язань
Активи
10,213
10,349
Поточні зобов'язання
4
203
Активи за вирахуванням поточних зобов'язань
10,209
10,146

[800200] Примітки - Аналіз доходів та витрат

Поточний звітний періодПопередній звітний період
Аналіз доходів та витрат
Суттєві доходи та витрати
Інші операційні доходи (витрати)
30
(30)
Адміністративні витрати
272
209
Комісійні доходи (витрати)
Комісійні доходи
Доходи від управління портфелем та інша плата за управлінські послуги
509
312
Загальна сума гонорарів за послуги та комісійних доходів
509
312
Чистий комісійний дохід (витрати)
509
312
Доходи (витрати) від продажу
Інші доходи (витрати) від продажу
200
Загальна сума доходів (витрат) від продажу
200
Витрати за характером
Класи витрат на виплати працівникам
Короткострокові витрати на виплати працівникам
Заробітна плата
120
96
Внески на соціальне забезпечення
48
38
Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам
168
134
Загальна сума витрат на виплати працівникам
168
134
Інші витрати
146
167
Загальна сума витрат, за характером
314
301

[800300] Примітки - Звіт про рух грошових коштів, розкриття додаткової інформації

Поточний звітний періодПопередній звітний період
Звіт про рух грошових коштів
Грошові потоки від (для) операційної діяльності
Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності
Виплати постачальникам за товари та послуги
802
135
Виплати працівникам
100
81
Виплати за дорученням працівників
19
13
Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності
Придбання інвестицій за винятком інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі
110

[800600] Примітки - Перелік облікових політик

Поточний звітний період
Розкриття інформації по суттєві аспекти облікової політики
Облікова політика Товариства - це сукупність визначених, в межах чинного законодавства, принципів та процедур, основ, правил, домовленостей та практики, що використовуються для складання та подання фінансової звітності. Облікова політика Товариства ґрунтується на вимогах нормативно-правових актів України та правилах бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших МСФЗ. Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними. Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності Товариства ґрунтується на таких принципах: - повне висвітлення – фінансова звітність містить всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі; - автономність – Товариство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв’язку з чим особисте майно та зобов’язання власників не відображаються у фінансовій звітності Товариства; - послідовність – постійне (з року в рік) застосування Товариством обраної облікової політики (зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених міжнародними стандартами фінансової звітності, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності); - безперервність – оцінка активів та зобов’язань Товариства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати й надалі; - нарахування - доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів; - превалювання сутності над формою – операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми; - єдиний грошовий вимірник – вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій Товариства у його фінансовій звітності здійснюються в єдиній грошовій одиниці; - інших принципах, визначених міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Елементами фінансової звітності Товариства є активи, зобов'язання та власний капітал (відображенні в балансі (звіті про фінансовий стан), доходи і витрати (відображені в звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід). Елементи фінансової звітності визнаються, якщо існує ймовірність збільшення або зменшення майбутніх економічних вигід, пов'язаних із статтею; вартість або собівартість статті можна достовірно оцінити чи визначити. Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства подаються у відповідності із вимогами, що встановлені НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». У Звіті про сукупний дохід витрати подаються за функціональною ознакою. Враховуючи корисність для прогнозування майбутніх грошових потоків в примітці 7 наведена інформація у розрізі видів витрат за характером. Фінансова звітність складається за принципом нарахування, крім звіту про рух грошових коштів. Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу з розкриттям інформації про основні класи валових надходжень та валових виплат грошових коштів на підставі облікових записів Товариства. Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» з використанням методів оцінки, встановлених МСФЗ 13 «Оцінка за справедливою вартістю».
Опис облікової політики щодо визначення компонентів грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти складаються з готівки в касі, коштів на поточних рахунках та депозитів «до запитання». Еквівалентами грошових коштів визнаються короткострокові високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у суми грошових коштів з незначним ризиком зміни вартості. У якості класифікаційної ознаки еквівалентів грошових коштів Товариство застосовує період їх конвертації, що не перевищує трьох місяців. Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами. Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за амортизованою собівартістю. Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті та банківських металах здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України.
Опис облікової політики щодо фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання коли стає стороною контрактних положень щодо цього інструмента. Звичайне придбання або продаж фінансових інструментів визнається за датою розрахунку. За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на поточні (зі строком виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов’язань більше 12 місяців). Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників: моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами та характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу. Товариство визнає такі категорії фінансових активів: - фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку або у сукупному доході, рішення про що приймається під час первісного визнання активу, що не утримуватиметься для торгівлі; - фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. Облік фінансових активів припиняється у випадку припинення прав на отримання грошового потоку від відповідного фінансового активу або за умов передачі Товариством всіх ризиків та вигод. Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається з метою одержання договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу генерують грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми. Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом, який обліковується за амортизованою вартістю.
Опис облікової політики щодо фінансових інструментів за справедливою вартістю через прибуток або збиток
До інструментів капіталу відносяться акції та паї (частки) господарських товариств та інші цінні папери, що засвідчують залишкову частку в активах об’єкта інвестування після вирахування всіх його зобов’язань. Інструменти капіталу визнаються, коли Товариство стає стороною контрактних положень щодо цих інструментів. Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої вони були отримані. Витрати на придбання інструментів капіталу визнаються витратами періоду і не включаються до первісної справедливої вартості. Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю на дату оцінки. Ринкова вартість інструментів капіталу за наявності активного ринку оцінюються за офіційним біржовим курсом організатора торгівлі на дату оцінки на основному або, за відсутності основного, на найсприятливішому ринку. За відсутності біржового курсу (за умов включення інструментів до списку організатора торгівлі) на дату оцінки ринкова вартість може визначається за останньою балансовою вартістю за умов відсутності суттєвих відхилень. Справедлива вартість інструментів капіталу за відсутності активного ринку може визначатися на рівні балансової вартості (у випадку недостатності наявної інформації для визначення справедливої вартості, існування широкого діапазону можливих оцінок справедливої вартості, за яких собівартість є найкращою оцінкою), якщо відсутні показники, що свідчать про можливі значні відхилення справедливої вартості (зокрема, але не виключно - значна зміна у показниках діяльності об’єкта інвестування, значна зміна на ринку для інструментів капіталу об’єкта інвестування, значна зміна в економічному середовищі, значна зміна у показниках діяльності подібних суб’єктів та ін.). Визначення справедливої вартості здійснюється із застосуванням прийнятних методів оцінки на підставі усієї наявної інформації про показники та діяльність об’єкта інвестування. Прибуток або збиток за інструментами капіталу, що оцінюються за справедливою вартістю, визнається у прибутку або збитку Товариства, або у сукупному доході, якщо Товариство вирішить застосовувати таких підхід до окремого інструменту капіталу (рішення про що приймається під час первісного визнання інструменту капіталу, що не утримуватиметься для торгівлі). Собівартість реалізованих інструментів капіталу – цінних паперів визначається за методом середньозваженої собівартості на дату вибуття активу.
Опис облікової політики щодо фінансових зобов'язань
Поточні зобов’язання визнаються, якщо існує теперішня заборгованість Товариства внаслідок минулих подій і погашення якої спричинить вибуття ресурсів, які втілюють майбутні економічні вигоди і ця заборгованість підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду та за відсутності у Товариства безумовного права відстрочити погашення зобов’язань протягом дванадцяти місяців після звітного періоду. Первісна оцінка поточних зобов’язань здійснюється за вартістю погашення. Подальша оцінка поточних зобов’язань здійснюється за амортизованою вартістю. Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Опис облікової політики щодо нематеріальних активів та гудвілу
Нематеріальними активами визнаються немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані, строк корисної експлуатації яких більше одного року. Облік нематеріальних активів ведеться по кожному окремому об’єкту. Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються із застосуванням моделі собівартості (собівартість за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності). Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу.
Опис облікової політики щодо кредитів та дебіторської заборгованості
Дебіторська заборгованість визнається, коли Товариство стає стороною контрактних положень щодо цього інструменту. Дебіторська заборгованість первісно оцінюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення. Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості оцінюється за амортизованою вартістю. Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Опис облікової політики щодо основних засобів
Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо утримує його з метою використання у своїй діяльності. Основними засобами визнаються матеріальні активи, очікуваний строк корисної експлуатації яких більше одного року незалежно від їх первісної вартості. Облік основних засобів ведеться по кожному окремому об’єкту. Після первісного визнання об’єкт основних засобів обліковується із застосуванням моделі собівартості (собівартість за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності). Нарахування амортизації основних засобів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу.
Опис облікової політики щодо доходів та витрат від продажу
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного із внесками учасників. Дохід визнається, якщо його суму можна визначити з достатнім рівнем точності, існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод. Дохід від продажу фінансових інструментів або інших активів визнається у прибутку або збитку, якщо Товариство передає покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на актив та не залишає за собою ефективного контролю за цими активами, якщо суму доходу та витрати, які мають бути понесені у зв’язку із продажем можна достовірно оцінити та якщо існує ймовірність надходження економічних вигід, пов’язаних із цією операцією. Дохід, який виникає в результаті використання третіми сторонами активів Товариства (фінансові доходи, які включають відсотки та дивіденди), визнається у прибутку або збитку коли встановлено право на отримання коштів. Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного із виплатами учасникам. Витрати Товариства визнаються водночас із збільшенням зобов'язань або зменшенням активів, а також у випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу. Витрати обліковуються за методом нарахування.

[810000] Примітки - Корпоративна інформація та Звіт про відповідність вимогам МСФЗ

Поточний звітний період
Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СВОП"
Ідентифікаційний код юридичної особи
32523934
Походження суб'єкта господарювання
Україна
Правова форма суб'єкта господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Країна реєстрації
Україна
Адреса зареєстрованого офісу суб'єкта господарювання
03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8
Основне місце ведення господарської діяльності
Україна
Опис характеру функціонування та основних видів діяльності суб'єкта господарювання
66.30 правління фондами; 66.11 Управління фінансовими ринками; 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Твердження про відповідність до вимог МСФЗ
Ця фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2021 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме – доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
Поточний звітний період
Наявні ліцензії: вид, періоди
ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), строк дії ліцензії необмежений

[815000] Примітки - Події після звітного періоду

Поточний звітний період
Розкриття інформації про події після звітного періоду
Події після дати балансу, що відбувалися безпосередньо в Товаристві та економічному середовищі, не мали суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства та не є такими, що вимагали відображення у фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2021 року або розкриття в даних примітках.
Поточний звітний період
Пояснення про орган затвердження
Відповідно до законодавства та внутрішніх документів Товариства фінансову звітність до випуску затверджує керівник Товариства
Дата затвердження до випуску фінансової звітності
2022-01-17
Пояснення того факту, що власники суб'єкта господарювання або інші особи мають повноваження вносити зміни до фінансової звітності після її випуску
Учасники Товариства або інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску

[818000] Примітки - Пов'язана сторона

Поточний звітний період
Розкриття інформації про пов'язані сторони
До пов’язаних сторін Товариства належить керівник та учасник Товариства з часткою 99,99%. Прямі родичі керівника пов’язаності не мають.
Поточний звітний період
Пов'язані сторони
Пов'язаними сторонами Товариства є суб'єкти господарювання, які здійснюють значний вплив на Товариство та провідний управлінський персонал Товариства.
Асоційовані підприємства
ТОВ "КУА "АЙ К’Ю - ТЕХНОЛОДЖІ"
Провідний управлінський персонал суб'єкта господарювання або материнського підприємства
Торопіна Наталія Євгенівна - керівник
Інші пов'язані сторони
Леонов Дмитро Анатолійович
Винагорода провідному управлінському персоналу
45
Поточний звітний період
Розкриття інформації про операції між пов'язаними сторонами
Протягом звітного періоду операцій з пов’язаними сторонами, що виходили б за межі звичайної діяльності, не відбувалися.

[822390-01] Примітки - Фінансові активи

Поточний звітний період
Розкриття інформації про фінансові активи
Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників: моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами та характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу. Товариство визнає такі категорії фінансових активів: - фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку або у сукупному доході, рішення про що приймається під час первісного визнання активу, що не утримуватиметься для торгівлі; - фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. Облік фінансових активів припиняється у випадку припинення прав на отримання грошового потоку від відповідного фінансового активу або за умов передачі Товариством всіх ризиків та вигод. Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається з метою одержання договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу генерують грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми. Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом, який обліковується за амортизованою вартістю.
Поточний звітний період
Фінансові активи, клас
Фінансові активи за амортизованоюсобі вартістю, клас Фінансові активи за справедливою вартістю, клас Фінансові активи, на які не поширюється сфера застосування МСФЗ 7, клас
Торговельна дебіторська заборгованість Торговельні цінні папери
Розкриття інформації про фінансові активи
Розкриття інформації про фінансові активи
Фінансові активи
386
386
9,786
9,786
41
10,213
Фінансові активи, за справедливою вартістю
386
386
9,786
9,786
41
10,213
Номінальна сума
386
386
9,786
9,786
41
10,213

Попередній звітний період
Фінансові активи, клас
Фінансові активи за амортизованоюсобі вартістю, клас Фінансові активи за справедливою вартістю, клас Фінансові активи, на які не поширюється сфера застосування МСФЗ 7, клас
Торговельна дебіторська заборгованість Торговельні цінні папери
Розкриття інформації про фінансові активи
Розкриття інформації про фінансові активи
Фінансові активи
836
836
9,512
9,512
1
10,349
Фінансові активи, за справедливою вартістю
836
836
9,512
9,512
1
10,349
Номінальна сума
836
836
9,512
9,512
1
10,349

[822390-03] Примітки - Фінансові зобов’язання

Поточний звітний період
Фінансові зобов'язання, клас
Фінансові зобов'язання за справедливою вартістю, клас Фінансові зобов'язання, на які не поширюється сфера застосування МСФЗ 7, клас
Розкриття інформації про фінансові зобов'язання
Розкриття інформації про фінансові зобов'язання
Фінансові зобов'язання
1
3
4

Попередній звітний період
Фінансові зобов'язання, клас
Фінансові зобов'язання за справедливою вартістю, клас Фінансові зобов'язання, на які не поширюється сфера застосування МСФЗ 7, клас
Розкриття інформації про фінансові зобов'язання
Розкриття інформації про фінансові зобов'язання
Фінансові зобов'язання
200
3
203

[822390-11] Примітки - Характер та рівень ризиків, що пов'язані з фінансовими інструментами

Поточний звітний період
Розкриття інформації про характер та рівень ризиків, що пов'язані з фінансовими інструментами
Товариство визнає, що здійснює діяльність в нестабільному ринковому середовищі, що спричиняє ризик зміни власного капіталу Товариства внаслідок впливу суб’єктивних та об’єктивних чинників, вірогідність і розмір впливу яких заздалегідь визначити з певним ступенем достовірності неможливо. В 2021 році залишається фактором впливу на економічний клімат боротьба з COVID-19, яка впливає на глобальний ланцюжок поставок, попит на товари та послуги, а також масштаби ділової активності, що спричиняє волатильність на фінансових та товарних ринках. Управлінський персонал оцінив вплив COVID-19 на знецінення активів Товариства, його доходи від реалізації, здатність генерувати достатній грошовий потік для своєчасного погашення зобов’язань, та можливість продовжувати свою діяльність в осяжному майбутньому. Кінцевий вплив COVID-19 буде залежати від майбутніх подій, включаючи, серед іншого, від кінцевого географічного поширення та тяжкості вірусу, наслідків урядових та інших заходів, спрямованих на запобігання поширення вірусу, розробки ефективних методів лікування, тривалості спалаху, дій, які вживають урядові органи, замовники, постачальники та інші треті сторони, наявності робочої сили, термінів та ступеню відновлення нормальних економічних та операційних умов. На дату випуску цієї фінансової звітності, вплив COVID-19 на діяльність Компанії не був суттєвим. Отже, в ході діяльності Товариства його фінансові активи та зобов’язання можуть зазнавати впливу ризиків, як загальних фінансових, так і специфічних (галузевих), пов’язаних безпосередньо із професійною діяльністю Товариства.
Поточний звітний період
Ризики
Кредитний ризик Ризик ліквідності Ринковий ризик
Валютний ризик Процентний ризик Інший ціновий ризик
Розкриття інформації про характер та рівень ризиків, що пов'язані з фінансовими інструментами
Розкриття інформації про характер та рівень ризиків, що пов'язані з фінансовими інструментами
Опис вазливості до ризику
Кредитний ризик - це ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони.
Ризик ліквідності - це ризик того, що суб'єкт господарювання матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.
Валютний ризик - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. Валютні ризики виникають у зв’язку з володінням фінансовими інструментами, що номіновані в іноземній валюті.
Процентний ризик – ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Цей ризик виникає у зв’язку з володінням фінансовими інструментами, щодо яких існують ринкові відсоткові ставки.
Ціновий ризик - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок (крім тих, що спричинені відсотковим ризиком чи валютним ризиком), незалежно від того, внаслідок яких чинників вони виникають – характерних для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи такими, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
Ринковий ризик. Це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Цей ризик включає такі види ризику як ціновий ризик, валютний ризик та процентний ризик.
Опис цілей, політики та процесів управління ризиками
Кредитний ризик властивий таким фінансовим інструментам як грошові кошти на поточних та депозитних рахунках в банку, боргові цінні папери та дебіторська заборгованість.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. За інвестиційними активами, оціненими за 3-м рівнем ієрархії (примітка 5), аналіз чутливості до цінового ризику Товариством, відповідно до вимог МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», не здійснювався.
Методи, застосовані для оцінки ризику
Основним підходом до оцінки кредитного ризику в Товаристві є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та інформація щодо фінансових показників діяльності та не фінансова інформація щодо контрагента.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Наразі Товариство не здійснювало та не планує здійснювати інвестування коштів в такі фінансові інструменти, отже цей ризик не має значного впливу на активи Товариства.
Станом на звітну дату та загалом за звітний період Товариство не обліковувало активів, які б відповідали вищезазначеним характеристикам, отже аналіз чутливості не проводився.
Узагальнені кількісні дані про вразливість до ризику для суб'єкта господарювання
Станом на звітну дату та загалом за звітний період Товариство не обліковувало боргових цінних паперів, депозитів, не обліковувало довгострокової дебіторської заборгованості чи простроченої поточної дебіторської заборгованості.
Додаткова інформація про вразливість суб'єкту господарювання
До заходів мінімізації впливу кредитного ризику Товариство відносить: - встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах; - диверсифікацію структури активів; - аналіз платоспроможності контрагентів; - здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Товариства простроченої дебіторської заборгованості.

[823000-1] Примітки - Оцінка справедливої вартості активів

Поточний звітний період
Розкриття інформації про оцінку активів за справедливою вартістю
Товариство здійснює безперервні оцінки справедливої вартості активів у відповідності до МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у балансі (звіті про фінансовий стан) на кінець кожного звітного періоду.
Поточний звітний період
Активи Активи
Торговельні цінні папери, що надають право власності
Всі рівні ієрархії справедливої вартості Всі рівні ієрархії справедливої вартості
Рівень 3 ієрархії справедливої вартості Рівень 3 ієрархії справедливої вартості
Розкриття інформації про оцінку активів за справедливою вартістю
Розкриття інформації про оцінку активів за справедливою вартістю
Активи
9,786
9,786
9,786
9,786
У тому числі за періодичною оцінкою за справедливою вартістю
9,786
9,786
9,786
9,786
Опис методики оцінки, застосованої при оцінці справедливої вартості, активи
За відсутності активного ринку використовуються спостережні ринкові дані про ринкові умови та інші чинники, які, ймовірно, впливають на справедливу вартість інструмента, такі як (але не виключно) ціни на інструмент капіталу, величина майбутніх змін ціни фінансового інструмента, або за відсутності спостережних ринкових даних - аналіз фінансової інформації про об’єкти інвестування тощо.
За відсутності активного ринку використовуються спостережні ринкові дані про ринкові умови та інші чинники, які, ймовірно, впливають на справедливу вартість інструмента, такі як (але не виключно) ціни на інструмент капіталу, величина майбутніх змін ціни фінансового інструмента, або за відсутності спостережних ринкових даних - аналіз фінансової інформації про об’єкти інвестування тощо.

Попередній звітний період
Активи Активи
Торговельні цінні папери, що надають право власності
Всі рівні ієрархії справедливої вартості Всі рівні ієрархії справедливої вартості
Рівень 3 ієрархії справедливої вартості Рівень 3 ієрархії справедливої вартості
Розкриття інформації про оцінку активів за справедливою вартістю
Розкриття інформації про оцінку активів за справедливою вартістю
Активи
9,512
9,512
9,512
9,512
У тому числі за періодичною оцінкою за справедливою вартістю
9,512
9,512
9,512
9,512
Опис методики оцінки, застосованої при оцінці справедливої вартості, активи
За відсутності активного ринку використовуються спостережні ринкові дані про ринкові умови та інші чинники, які, ймовірно, впливають на справедливу вартість інструмента, такі як (але не виключно) ціни на інструмент капіталу, величина майбутніх змін ціни фінансового інструмента, або за відсутності спостережних ринкових даних - аналіз фінансової інформації про об’єкти інвестування тощо.
За відсутності активного ринку використовуються спостережні ринкові дані про ринкові умови та інші чинники, які, ймовірно, впливають на справедливу вартість інструмента, такі як (але не виключно) ціни на інструмент капіталу, величина майбутніх змін ціни фінансового інструмента, або за відсутності спостережних ринкових даних - аналіз фінансової інформації про об’єкти інвестування тощо.

[880000] Примітки - Додаткова інформація

Поточний звітний періодПопередній звітний період
Винагорода аудитора
Винагорода аудитора за аудиторські послуги
30
20
Загальна сума винагороди аудитора
30
20
Кількість та середня кількість працівників
Кількість працівників
3
3
Середня кількість працівників
3
3
325239342021-01-012021-12-31325239342021-12-31325239342021-01-012021-12-31325239342021-12-31325239342020-01-012020-12-31325239342020-12-31325239342020-01-012020-12-31325239342020-12-31325239342021-01-012021-12-31325239342021-01-012021-12-31325239342021-01-012021-12-31325239342021-01-012021-12-31325239342021-01-012021-12-31325239342021-01-012021-12-31325239342021-12-31325239342021-01-012021-12-31325239342021-12-31325239342020-01-012020-12-31325239342020-01-012020-12-31325239342020-01-012020-12-31325239342020-01-012020-12-31325239342020-01-012020-12-31325239342020-01-012020-12-31325239342020-12-31325239342020-01-012020-12-31325239342020-12-31325239342021-01-012021-12-31325239342020-12-31325239342021-12-31325239342020-01-012020-12-31325239342020-12-31325239342020-12-31ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:IssuedCapitalMember325239342021-12-31ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:IssuedCapitalMember325239342020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember325239342021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember325239342020-12-31ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMemberifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342021-12-31ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMemberifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342020-12-31ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMember325239342021-12-31ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMember325239342021-01-012021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMemberifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMemberifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMemberifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342021-01-012021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember325239342020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember325239342021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember325239342021-01-012021-12-31ifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342020-12-31ifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342021-12-31ifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342021-01-012021-12-31325239342020-12-31325239342021-12-31325239342019-12-31ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:IssuedCapitalMember325239342020-12-31ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:IssuedCapitalMember325239342019-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember325239342020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember325239342019-12-31ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMemberifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342020-12-31ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMemberifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342019-12-31ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMember325239342020-12-31ua_full_ifrs_core:StatutoryReserveMember325239342020-01-012020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMemberifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342019-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMemberifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMemberifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342020-01-012020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember325239342019-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember325239342020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember325239342020-01-012020-12-31ifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342019-12-31ifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342020-12-31ifrs-full:PreviouslyStatedMember325239342020-01-012020-12-31325239342019-12-31325239342020-12-31325239342021-12-31ifrs-full:TradeReceivablesMember325239342021-12-31ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostMember325239342021-12-31ifrs-full:TradingSecuritiesMember325239342021-12-31ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueMember325239342021-12-31ifrs-full:FinancialAssetsOutsideScopeOfIFRS7Member325239342021-12-31325239342020-12-31ifrs-full:TradeReceivablesMember325239342020-12-31ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostMember325239342020-12-31ifrs-full:TradingSecuritiesMember325239342020-12-31ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueMember325239342020-12-31ifrs-full:FinancialAssetsOutsideScopeOfIFRS7Member325239342020-12-31325239342021-12-31ifrs-full:FinancialLiabilitiesOutsideScopeOfIFRS7Member325239342021-12-31325239342021-12-31ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueMember325239342020-12-31ifrs-full:FinancialLiabilitiesOutsideScopeOfIFRS7Member325239342020-12-31325239342020-12-31ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueMember325239342021-01-012021-12-31ifrs-full:CreditRiskMember325239342021-01-012021-12-31ifrs-full:LiquidityRiskMember325239342021-01-012021-12-31ifrs-full:CurrencyRiskMember325239342021-01-012021-12-31ifrs-full:InterestRateRiskMember325239342021-01-012021-12-31ifrs-full:MarketRiskMember325239342021-01-012021-12-31ifrs-full:OtherPriceRiskMember325239342021-01-012021-12-31ifrs-full:Level3OfFairValueHierarchyMemberifrs-full:TradingEquitySecuritiesMember325239342021-12-31ifrs-full:Level3OfFairValueHierarchyMemberifrs-full:TradingEquitySecuritiesMember325239342021-12-31ifrs-full:TradingEquitySecuritiesMember325239342021-01-012021-12-31ifrs-full:Level3OfFairValueHierarchyMember325239342021-12-31ifrs-full:Level3OfFairValueHierarchyMember325239342021-12-31325239342020-01-012020-12-31ifrs-full:Level3OfFairValueHierarchyMemberifrs-full:TradingEquitySecuritiesMember325239342020-12-31ifrs-full:Level3OfFairValueHierarchyMemberifrs-full:TradingEquitySecuritiesMember325239342020-12-31ifrs-full:TradingEquitySecuritiesMember325239342020-01-012020-12-31ifrs-full:Level3OfFairValueHierarchyMember325239342020-12-31ifrs-full:Level3OfFairValueHierarchyMember325239342020-12-31iso4217:UAHiso4217:UAHxbrli:sharesxbrli:pureutr:haxbrli:shares